LVL / LVB

  • LVL / LVB

    LVL / LVB

    ROCPLEX Một giải pháp thay thế bền vững hơn cho gỗ có hiệu suất cao, dầm, tiêu đề và cột gỗ lạng nhiều lớp (LVL) của ROCPLEX được sử dụng trong các ứng dụng kết cấu để mang tải nặng với trọng lượng tối thiểu.